Laagste prijs garantie!

Algemene voorwaarden Snelbouwkantoor


Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes, aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten, orders, opdrachtbevestigingen, technische tekeningen, diensten, leveringen en andere rechtshandelingen in naam van de besloten vennootschappen Voorro B.V. tevens h.o.d.n. Snelbouwkantoor gevestigd te Bergschenhoek aan de Warmoeziersweg 22 (2661 EH) (hierna: ‘Snelbouwkantoor’) – zijn gedaan aan en/of zijn aangegaan met een wederpartij.

1.2 Eventuele inkoop en/of andere algemene voorwaarden van wederpartij zijn niet van toepassing. Van de bepalingen in deze algemene voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk door Snelbouwkantoor, dan wel met de schriftelijke toestemming van Snelbouwkantoor worden afgeweken. Afwijkende bedingen gelden alleen voor die overeenkomst, waarbij deze afwijkende bedingen zijn gemaakt. Voor het overige blijven de navolgende voorwaarden onverminderd van kracht.

1.3 Voor zover van toepassing worden de UAV uitgesloten.

1.4 Voor zover van toepassing wordt het Weens Koopverdrag uitgesloten.

 

Offerte

2.1 De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht behoudens spoedeisende omstandigheden.

2.2 De offerte is gedagtekend en geldt gedurende 14 dagen.

2.3 Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Snelbouwkantoor of in haar opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van Snelbouwkantoor. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend en op verzoek van Snelbouwkantoor dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Snelbouwkantoor gedaan verzoek op kosten van de wederpartij aan hem te worden teruggezonden.

 

Tot stand komen overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt in beginsel tot stand door aanvaarding van de definitieve offerte door de wederpartij.

3.2 In door Snelbouwkantoor te bepalen gevallen dient na de aanvaarding van de offerte door partijen nog een nadere schriftelijke overeenkomst te worden getekend, waarin de afspraken verder zijn uitgewerkt.

3.3 Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer wederpartijen, dan zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft Snelbouwkantoor tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.

3.4 In geval van tegenstrijdigheden tussen de offerte en de technische tekening, prevaleert de technische tekening boven de offerte.

3.5 In geval van tegenstrijdigheden tussen de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst en deze algemene voorwaarden, prevaleert de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst boven deze algemene voorwaarden.

3.6 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Snelbouwkantoor is het de wederpartij niet toegestaan om voor de dag waarop het werk als opgeleverd geldt zijn rechten en plichten uit de overeenkomst over te dragen aan een derde.

 

Meer en minder werk

4.1 Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:

 1. a) ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering;
 2. b) ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
 3. c) ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden.

4.2 Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen. De afwezigheid van een schriftelijke of elektronische opdracht laat de aanspraken van Snelbouwkantoor op de wederpartij op de verrekening van meer en minder werk onverlet.

 

Betaling of verzuim

5.1 Betalingen geschieden altijd op basis van een factuur.

5.2 De wederpartij is tot betaling van de prijs op het daarvoor overeengekomen tijdstip verplicht. Indien de overeenkomst en/of de factuur geen termijnen vermelden, geldt een termijn van 14 dagen na factuurdatum.

5.3 Wederpartij is niet gerechtigd haar betaling, om wat voor reden dan ook, op te schorten. Verrekening c.q. schuldvergelijking is evenmin toegestaan.

5.4 Als wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim. In dat geval heeft Snelbouwkantoor het recht vanaf het moment van verzuim een vertragingsrente in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke handelsrente over het factuurbedrag of het onbetaald gebleven gedeelte daarvan. Voor de berekening van de rentevergoeding zal een gedeelte van een maand als een volle maand worden beschouwd.

5.5 Voorts is Snelbouwkantoor gerechtigd ingeval van niet tijdige betaling alle redelijke kosten van maatregelen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Snelbouwkantoor (te harer keuze) tegen de wederpartij neemt bij wederpartij in rekening te brengen, zulks met een maximum van 15% van de door de wederpartij verschuldigde hoofdsom, doch met een minimum van € 250,— exclusief BTW.

5.6 Als wederpartij niet of niet tijdig aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan en in verzuim is, is Snelbouwkantoor gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. Eventuele ontbindingsschade dient door wederpartij te worden voldaan.

 

In gebreke blijven van de wederpartij

6.1 Indien de wederpartij hetgeen Snelbouwkantoor volgens de overeenkomst toekomt, niet of niet tijdig betaalt, of Snelbouwkantoor gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de wederpartij het Snelbouwkantoor toekomende niet of niet tijdig zal betalen, is Snelbouwkantoor gerechtigd om van de wederpartij genoegzame zekerheid te verlangen voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de betreffende overeenkomst. Indien de wederpartij niet, niet geheel of niet tijdig de verlangde zekerheden stelt, dan schiet zij toerekenbaar tekort in de nakoming van de met Snelbouwkantoor gesloten overeenkomst.

6.2 Indien de wederpartij hetgeen Snelbouwkantoor volgens de overeenkomst toekomt, niet of niet tijdig betaalt, of Snelbouwkantoor gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de wederpartij het Snelbouwkantoor toekomende niet of niet tijdig zal betalen, is Snelbouwkantoor gerechtigd om de nog niet geleverde goederen in opslag te nemen en te houden totdat aan de verplichtingen is voldaan en alle kosten (waaronder maar niet limitatief opslagkosten en handelingskosten) die daarvoor door Snelbouwkantoor dienen te worden voldaan direct in rekening te brengen bij de wederpartij. De wederpartij dient deze kosten op eerste verzoek te voldoen.

6.3 Indien de wederpartij enige op hem rustende verplichting niet nakomt, is Snelbouwkantoor gerechtigd het werk te schorsen tot het moment waarop de wederpartij deze verplichting is nagekomen, dan wel het werk in onvoltooide staat te beëindigen, mits Snelbouwkantoor de wederpartij vooraf schriftelijk of elektronisch op deze gevolgen van het niet-nakomen heeft gewezen. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van Snelbouwkantoor op vergoeding van schade, kosten en rente.

6.4 Indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance van betaling aanvraagt, dan wel indien ten laste van hem door een derde enig rechtmatig beslag wordt gelegd, tenzij dit beslag binnen een maand, al dan niet tegen zekerheidstelling, wordt opgeheven, is Snelbouwkantoor gerechtigd zonder nadere aanmaning het werk te schorsen, dan wel het werk in onvoltooide staat te beëindigen.

 

Levering verkochte zaken

7.1 Opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn. Een levertijd vangt eerst aan vanaf het moment waarop de laatste in de orderbevestiging vastgestelde voorwaarde is vervuld.

7.2 Indien partijen geen levertijd zijn overeengekomen, dient afnemer Snelbouwkantoor schriftelijk een termijn te gunnen van minimaal zes maanden om alsnog te leveren, alvorens zich te kunnen beroepen op overschrijding van de levertijd.

7.3 Snelbouwkantoor zal steeds trachten een opgegeven levertijd zoveel mogelijk na te komen, doch overschrijding daarvan kan nimmer tot aansprakelijkheid leiden, behoudens ingeval van opzet. Overschrijding van termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de wederpartij niet het recht op enige schadevergoeding dan wel om de overeenkomst te ontbinden en/of het recht op het niet nakomen van enige verplichting welke op hem mocht rusten uit hoofde van de betrokken c.q. een andere tussen partijen bestaande overeenkomst.

7.4 Ingeval de wederpartij in gebreke blijft, uit welke hoofde dan ook, de zaken in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal Snelbouwkantoor gerechtigd zijn naar keuze de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de zaken voor rekening en risico van de wederpartij te leveren, de zaken geheel of gedeeltelijk voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan of te doen opslaan en de hierdoor ontstane extra kosten bij de wederpartij in rekening te brengen dan wel schadevergoeding te vorderen. In het geval dat de zaken geheel of gedeeltelijk voor rekening en risico van de wederpartij zijn opgeslagen, is Snelbouwkantoor nadat de zaken drie weken zijn opgeslagen alsnog gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel schadevergoeding te ontvangen.

7.5 Onderdelen die niet in een keer worden meegeleverd zullen door Snelbouwkantoor een gepaste oplossing voor geboden worden. Dit binnen een termijn van zes maanden.

 

Oplevering

8.1 Het werk geldt als opgeleverd wanneer Snelbouwkantoor heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en de wederpartij het werk heeft aanvaard.

8.2 Indien Snelbouwkantoor heeft medegedeeld dat het werk voor oplevering gereed is en de wederpartij niet binnen 7 dagen daarna laat weten of hij het werk al dan niet aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd.

8.3 Indien de wederpartij het werk afkeurt, dient hij dat schriftelijk of elektronisch te doen onder vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn. Kleine gebreken zullen geen reden tot afkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

8.4 Afkeuring van de wederpartij staat niet in de weg aan betaling van de nog openstaande facturen. Wederpartij is slechts bevoegd om over te gaan tot opschorting van betaling met toestemming van Snelbouwkantoor, waarbij het bedrag waarvan de wederpartij zich op opschorting beroept in verhouding moet staan met het mogelijke gebrek.

8.5 Indien de wederpartij het werk in gebruik neemt en/of een derde toelaat tot het werk en daar(aan) werkzaamheden laat verrichten, geldt het werk als opgeleverd.

8.6 Indien partijen vaststellen dat gelet op de aard of omvang van de tekortkomingen in redelijkheid niet van oplevering kan worden gesproken, zal Snelbouwkantoor na overleg met de wederpartij een nieuwe datum noemen waarop het werk gereed zal zijn voor oplevering.

8.7 Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor risico van de wederpartij.

8.8 Door Snelbouwkantoor erkende tekortkomingen worden zo spoedig als redelijk mogelijk hersteld.

 

Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering en schadevergoeding wegens te late oplevering

9.1 Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkbare werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van Snelbouwkantoor komende omstandigheden gedurende tenminste vijf uren, respectievelijk tenminste twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.

9.2 Snelbouwkantoor heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van de wederpartij komende omstandigheden (zie onder andere artikel 12), dan wel als gevolg van meer en minder werk, dan wel door gevolg van niet tijdig leveren door de fabriek/toeleverancier, niet van Snelbouwkantoor kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.

9.3 Bij overschrijding van de overeengekomen bouwtijd is Snelbouwkantoor een gefixeerde schadevergoeding aan de wederpartij verschuldigd van € 40 per werkdag tot de dag waarop het werk aan de wederpartij wordt opgeleverd, behoudens voor zover Snelbouwkantoor recht heeft op bouwtijdverlenging. Voor de toepassing van dit lid wordt als dag van oplevering aangemerkt de dag waarop het werk volgens Snelbouwkantoor gereed was voor oplevering, mits het werk vervolgens als opgeleverd geldt, dan wel de dag van ingebruikneming van het werk door de wederpartij.

9.4 De gefixeerde schadevergoeding is zonder ingebrekestelling verschuldigd en kan worden verrekend met hetgeen Snelbouwkantoor nog toekomt.

9.5 De gefixeerde schadevergoeding bedraagt bij een overeengekomen aannemingssom kleiner of gelijk aan € 20.000 ten hoogste 15% van die aannemingssom en bij een overeengekomen aannemingssom groter dan € 20.000 ten hoogste 5% van die aannemingssom.

9.6 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit alle voor Snelbouwkantoor voortvloeiende schade en kosten door de wederpartij te worden vergoed.

 

In gebreke blijven van Snelbouwkantoor

10.1 Indien Snelbouwkantoor haar verplichtingen ter zake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt en de wederpartij haar in verband daarmee wenst aan te manen, zal de wederpartij haar schriftelijk of elektronisch aanmanen om binnen zes maanden de uitvoering van het werk aan te vangen of voort te zetten.

10.2 De wederpartij is bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten, indien Snelbouwkantoor na verloop van de in de aanmaning vermelde termijn van zes maanden in gebreke blijft mits de ernst van de tekortkoming dit rechtvaardigt en onder voorwaarde dat de wederpartij zulks in de aanmaning heeft vermeld. In dat geval heeft de wederpartij recht op vergoeding van de uit het in gebreke blijven van Snelbouwkantoor voortvloeiende schade en kosten.

10.3 De wederpartij zorgt ervoor, dat de kosten, die voor Snelbouwkantoor voortvloeien uit de toepassing van het vorige lid, binnen redelijke grenzen blijven.

 

Aansprakelijkheid van de wederpartij

11.1 De wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door of namens hem verstrekte gegevens.

11.2 De wederpartij is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste vergunningen.

11.3 De wederpartij is verantwoordelijk voor de juiste, waterpas zijnde fundering/fundatie/grond.

11.4 De wederpartij is verantwoordelijk voor aanleveren van een ondergrond die geschikt is voor de uitvoer van de werkzaamheden en plaatsing van de goederen/units op die manier dat de units niet verzakken.

11.5 Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van bestaande gebouwen, werken, terreinen en fundering/fundatie/grond enerzijds en de toestand die Snelbouwkantoor redelijkerwijs had mogen verwachten, geven Snelbouwkantoor recht op bouwtijdverlening en vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten, daargelaten dat Snelbouwkantoor recht heeft om nakoming te eisen alvorens zij met haar werkzaamheden start.

11.6 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de wederpartij aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.

11.7 De wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

11.8 Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de wederpartij ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig zijn, komen de gevolgen hiervan voor rekening van de wederpartij.

11.9 Indien de wederpartij een onderaannemer of leverancier heeft voorgeschreven aan Snelbouwkantoor, en deze niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, komen de gevolgen hiervan voor rekening van de wederpartij.

11.10 De wederpartij is aansprakelijk voor schade aan het werk en de schade en vertraging die Snelbouwkantoor lijdt als gevolg van door de wederpartij of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

11.11 De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de wederpartij, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Snelbouwkantoor die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.

 

Aansprakelijkheid van Snelbouwkantoor

Algemeen

12.1 Behoudens opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld is Snelbouwkantoor nimmer aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect aan personen, zaken of bedrijven van de wederpartij en/of aan derden.

12.2 Ingeval van aansprakelijkheid van Snelbouwkantoor is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door de verzekering van Snelbouwkantoor wordt gedekt. Indien deze verzekering, om wat voor reden dan ook, niet tot enige uitkering zal leiden, dan wel de schade in een voorkomend geval niet door deze verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de door Snelbouwkantoor geleverde zaken en/of diensten, waarmee de aansprakelijkheid verband houdt.

12.3 Schade in de vorm van gederfde winst of andere gevolgschade komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.

12.4 Snelbouwkantoor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de goederen veroorzaakt door onzorgvuldige verplaatsing m.b.v. een hijskraan door gebruik te maken van de hijsogen.

12.5 Snelbouwkantoor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de container, materialen en (hulp)personen indien Snelbouwkantoor zonder vergoeding, dan wel voor geringe vergoeding (onder de € 100,– per uur) hulp biedt met opbouw. Snelbouwkantoor heeft in dit geval de opbouw niet volledig met eigen personeel in de hand en kan voor ontstane schade niet aansprakelijk kan worden gesteld.

12.6 Snelbouwkantoor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van:

 1. a) door de wederpartij aangeleverde ongeschikte fundering/fundatie/grond; en/of
  b)verzakking van de fundering/fundatie/grond; en/of
  c)verzakking van de door Snelbouwkantoor geplaatste tegels/opvullingsmaterialen op de door wederpartij aangeleverde fundering/fundatie/grond.

 

Ontwerpaansprakelijkheid

12.7 In geval van tekortkomingen in het ontwerp, is Snelbouwkantoor hiervoor slechts aansprakelijk voor zover deze tekortkomingen haar kunnen worden toegerekend.

12.8 De aansprakelijkheid van Snelbouwkantoor op grond van het vorige lid is beperkt tot het voor het verrichten van de ontwerpwerkzaamheden overeengekomen bedrag. Indien geen bedrag is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van Snelbouwkantoor beperkt tot 10% van de aannemingssom.

 

Aansprakelijkheid tijdens de uitvoering van het werk

12.9 Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van Snelbouwkantoor met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk is opgeleverd of als opgeleverd geldt.

12.10 Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet is Snelbouwkantoor aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan Snelbouwkantoor in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen.

12.11 Snelbouwkantoor vrijwaart de wederpartij tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Snelbouwkantoor, haar personeel, door Snelbouwkantoor ingeschakelde derden  of haar leveranciers.

 

Aansprakelijkheid na oplevering

12.12 Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is Snelbouwkantoor niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk.

12.13 Het in het eerste lid bepaalde lijdt uitzondering indien sprake is van een gebrek:

 1. a) dat in de garantietermijn aan het licht is gekomen en dat redelijkerwijs niet bij oplevering door de wederpartij onderkend had kunnen worden, tenzij Snelbouwkantoor aannemelijk maakt dat het gebrek met grote mate van waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan een omstandigheid, die aan de wederpartij kan worden toegerekend;
 2. b) welk gebrek kan worden aangemerkt als een fabrieksfout.

12.14 De rechtsvordering uit hoofde van het in lid 13 sub a en b bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van een jaar na oplevering, dan wel het werk als opgeleverd kan worden beschouwd.

 

Prijzen

13.1 Prijsopgaven van Snelbouwkantoor alsmede de met Snelbouwkantoor overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW en zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostprijsfactoren. Tenzij anders overeengekomen geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.

13.2 Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen ten aanzien van één of meer kostprijsfactoren, bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van rechten en/of accijnzen, fabrieksprijzen, wijzigingen in de valuta, faillissement van toeleverancier/fabriek etc., dan is Snelbouwkantoor gerechtigd het prijsverschil aan de wederpartij door te berekenen en derhalve de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen.

13.3 Kostprijsverhogende omstandigheden zijn tevens omstandigheden:

 1. a) die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefte te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen;
 2. b) die Snelbouwkantoor niet kunnen worden toegerekend; en
 3. c) die de kosten van het werk verhogen.

13.4 Kostenverhogende omstandigheden geven Snelbouwkantoor recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende gevolgen.

13.5 Indien Snelbouwkantoor van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient zij de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen.

 

Garantie

14.1 Snelbouwkantoor verstrekt aan de wederpartij enkel een garantie voor zover deze garantie ook is verstrekt aan Snelbouwkantoor door de door haar ingeschakelde derde, vertegenwoordiger, fabriek en/of leverancier.

14.2 De garantietermijn bedraagt maximaal één jaar na datum oplevering dan wel levering.

14.3 Snelbouwkantoor sluit alle garantieverplichtingen uit voor schade als gevolg van onjuist gebruik van de goederen. Dit geldt in ieder geval indien de wederpartij de goederen zelf (of laat) demonteert (demonteren), verplaatst (verplaatsen), transporteert (transporteren), opslaat (opslaan), wijzigt (wijzigen), verbouwt (verbouwen) en/of opbouwt (opbouwen).

14.4 Snelbouwkantoor sluit alle garantieverplichtingen uit voor schade als gevolg van slechte installatie door de wederpartij en of door hem ingeschakelde derden/vertegenwoordigers, slecht onderhoud of slechte reparaties of wijzigingen die door andere personen dan de wederpartij of een door hem ingeschakelde derde/vertegenwoordiger zijn aangebracht.

14.5 Snelbouwkantoor sluit alle garantieverplichting uit die zien op normale (verbruiks)slijtage.

 

Annulering

15.1 Bij annulering door de wederpartij binnen 14 dagen na ondertekening offerte is de wederpartij 50% van de contractuele (aanneem)som dan wel koopsom verschuldigd.

15.2 Bij annulering door de wederpartij na 14 dagen (inclusief de 14e dag) na ondertekening offerte is de wederpartij 100% van de contractuele (aanneem)som dan wel koopsom verschuldigd.

15.3 Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Snelbouwkantoor gerechtigd de betreffende koopsom dan wel aanneemsom in rekening te brengen en heeft onverkort recht op betaling van alle in deze door haar gemaakte kosten.

15.4 Indien de wederpartij de leveringsdatum wenst uit te stellen dient de wederpartij alle door Snelbouwkantoor (extra) gemaakte kosten om deze datum te verzetten te betalen, met inbegrip van prijsverhogingen, annuleringskosten etc. Snelbouwkantoor is tevens gerechtigd om de overeenkomst in dit geval te ontbinden, indien de nieuwe datum niet haalbaar blijkt. Wederpartij is in het geval van ontbinding verplicht de volledige (aanneem)som, dan wel koopsom te vergoeden te vermeerderen met de (extra) gemaakte kosten door Snelbouwkantoor.

15.5 Indien de goederen niet geleverd kunnen worden bij de wederpartij, kan Snelbouwkantoor dit aanmerken als een annulering op grond van artikel 15.3 en is de wederpartij 100% van de koopsom verschuldigd, te vermeerderen met de (extra) gemaakte kosten door Snelbouwkantoor .

15.6 Hetgeen hierboven is gesteld, geldt onverminderd de rechten voorvloeiend uit artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

 

Reclames bij koop en levering

16.1 Onder reclames worden verstaan alle grieven en klachten van de wederpartij ter zake de hoeveelheid, de kwaliteit, de beschadiging en/of de verpakking van de gekochte zaken.

16.2 Reclames worden door Snelbouwkantoor enkel aanvaard en in behandeling genomen, indien zij binnen zeven dagen na levering of terbeschikkingstelling van de zaken aan de wederpartij schriftelijk bij Snelbouwkantoor zijn ingediend.

16.3 Indien Snelbouwkantoor een overeenkomstig het onder 15.2 bepaalde aangemelde reclame bewezen acht, zal Snelbouwkantoor de keuze hebben hetzij de niet deugdelijk geleverde zaken voor haar rekening te vervangen, hetzij wederpartij te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door wederpartij verschuldigde prijs voor dat materiaal. Voor beide gevallen zal de wederpartij echter het ondeugdelijk gebleken materiaal aan Snelbouwkantoor retourneren, zulks na voorafgaande toestemming van Snelbouwkantoor. Snelbouwkantoor is in geen enkel opzicht gehouden tot enige aanvullende schadevergoeding, anders dan het in dit artikel bepaalde.

16.4 Wederpartij dient de door Snelbouwkantoor geleverde goederen terstond na levering te controleren op hoeveelheid, aard en deugdelijkheid. Reclames ter zake van gebreken, die door het nemen van eenvoudige steekproeven konden worden ontdekt, moeten binnen drie dagen na die ontdekking daarvan schriftelijk bij Snelbouwkantoor zijn ingediend.

16.5 Overschrijding van de in artikelen 15.2 en 15.4 genoemde termijnen heeft verval van het recht van reclame tot gevolg.

16.6 Reclames geven de wederpartij nimmer enig recht betaling van de koopprijs of bijkomende kosten geheel of gedeeltelijk op te schorten, terwijl elk beroep op korting en/of compensatie uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Indien en voor zover de wederpartij aan een gegronde reclame een vordering tot terugbetaling van de koopprijs zou kunnen ontlenen, kan de betreffende vordering op Snelbouwkantoor nimmer worden gecompenseerd met een schuld aan Snelbouwkantoor uit hoofde van transacties, waarop de betreffende reclame geen betrekking heeft.

 

Overmacht

17.1 Onder overmacht wordt verstaan elke niet toerekenbare tekortkoming, waaronder is te verstaan elke gebeurtenis ten gevolge waarvan nakoming van de overeenkomst door Snelbouwkantoor zo bezwaarlijk of kostbaar is geworden, vergeleken met haar vooruitzichten ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, dat die nakoming naar haar oordeel en redelijkheid niet meer kan worden verlangd.

17.2 Van overmacht aan de zijde van Snelbouwkantoor is in ieder geval sprake, doch is daartoe niet beperkt, indien Snelbouwkantoor na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ingeval van oorlog, oorlogsgevaar, brand, waterschade, overstroming, vorst, werkstaking, bedrijfsbezetting, pandemieën, stremming van vervoerswegen, defecten aan vervoermiddelen, in- en uitvoerbelemmering, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, moeilijkheden of stagnatie in de productie van Snelbouwkantoor of van een onderneming waarvan Snelbouwkantoor de grondstoffen en hulpmiddelen betrekt veterinaire besmettingen en/of epidemieën en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of de risico’s van Snelbouwkantoor zal het intreden van een overmacht toestand schriftelijk aan de wederpartij melden.

17.3 Snelbouwkantoor is gerechtigd om ingeval van overmacht de overeenkomst te ontbinden. Snelbouwkantoor is gerechtigd om, desgewenst, in plaats van ontbinding van de overeenkomst, de uitvoering ervan op te schorten, totdat aan de overmacht veroorzakende omstandigheden een einde zal zijn gekomen.

17.4 Voor schade door ontbinding of opschorting op grond van overmacht ontstaan, gederfde winst daaronder begrepen, is Snelbouwkantoor niet aansprakelijk.

 

Eigendomsvoorbehoud

18.1 Alle geleverde zaken blijven bij uitsluiting eigendom van Snelbouwkantoor tot aan het moment waarop de wederpartij aan alle verplichtingen heeft voldaan die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten waarbij Snelbouwkantoor zich tot levering heeft verplicht, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten, met inbegrip van kosten wegens waardeverlies en/of het terugnemen van geleverde zaken, en totdat alle overige vorderingen van Snelbouwkantoor op wederpartij waarvoor de wederpartij krachtens artikel 3:92 Burgerlijk Wetboek het eigendomsvoorbehoud rechtsgeldig kan bedingen zijn voldaan. Tot dat tijdstip is de wederpartij gehouden de door Snelbouwkantoor geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van Snelbouwkantoor te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Snelbouwkantoor ter inzage te geven alsmede niet tot be- of verwerking van deze zaken over te gaan.

18.2 Zolang de wederpartij de eigendom van de door hem gekochte zaken niet heeft verworven, is het de wederpartij verboden de desbetreffende zaken anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, op enigerlei wijze te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren. In het geval dat de wederpartij in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening overgaat tot het verkopen en/of leveren van de desbetreffende zaken is Snelbouwkantoor gerechtigd, zolang de wederpartij niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen, uit welke hoofde dan ook, tegenover Snelbouwkantoor heeft voldaan, te vorderen dat de uit deze verkopen aan wederpartij tegenover zijn afnemers toekomende vorderingen aan Snelbouwkantoor zullen worden overgedragen.

18.3 Indien de wederpartij niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Snelbouwkantoor gerechtigd de door haar geleverde zaken als haar eigendom op te vorderen zowel onder de wederpartij als bij derden na doorlevering, onverminderd haar recht op vergoeding van de door haar geleden schade.

18.4 Indien de wederpartij de geleverde, doch nog niet betaalde zaken bewerkt en/of verwerkt en/of voor zijn rekening door derden doet bewerken en/of verwerken, blijft Snelbouwkantoor eveneens eigenaar van de bewerkte en/of verwerkte zaken, ook al ontstaat door be- en/of verwerking een ander product.

18.5 Snelbouwkantoor verschaft aan wederpartij op het moment dat wederpartij jegens Snelbouwkantoor aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten waarbij Snelbouwkantoor zich tot levering heeft verplicht, de eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van Snelbouwkantoor, mede ten behoeve van andere aanspraken, uit welke hoofde dan ook, die Snelbouwkantoor op wederpartij heeft. Wederpartij verplicht zich hierbij zijn medewerking te geven om ten behoeve van Snelbouwkantoor een eerste pandrecht te vestigen op de door Snelbouwkantoor in eigendom onder voorbehoud van pandrecht aan wederpartij geleverde zaken, welk pandrecht Snelbouwkantoor hierbij aanvaardt. Wederpartij verklaart bevoegd te zijn tot verpanding van voornoemde zaken alsmede dat op die zaken geen beperkte rechten en/of beslagen rusten.

 

Opeisbaarheid en ontbinding

19.1 Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, worden de vorderingen van Snelbouwkantoor op wederpartij onmiddellijk opeisbaar op het tijdstip waarop wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, bewarende maatregelen te haren laste worden gelegd en/of wederpartij anderszins het vrije beheer en de vrije beschikking over zijn vermogen geheel of ten dele verliest. Voorts heeft Snelbouwkantoor in dergelijke omstandigheden het recht de overeenkomst direct te ontbinden. Wederpartij is na ontbinding aansprakelijk voor de door Snelbouwkantoor geleden schade, waaronder die schade als gevolg van winstderving en transportkosten.

19.2 Elke ontbinding om welke reden dan ook heeft steeds opeisbaarheid van al het aan Snelbouwkantoor verschuldigde ten gevolge.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1 Op de offertes en overeenkomsten tussen Snelbouwkantoor en wederpartij, waarop de onderhavige algemene voorwaarden geheel en/of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

20.2 Alle geschillen uit deze overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, daar gelaten dat Snelbouwkantoor er altijd voor kan kiezen om het geschil voor te leggen aan de rechter in de woonplaats van de wederpartij.

Bergschenhoek, maart 2024